ارتباطات سیاسی و عملکرد شرکت با نقش تعدیلگر افشای اطلاعات پایداری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف تحقیق حاضربررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگر افشای اطلاعات پایداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است.به این منظور تعداد 110 شرکت در طی دوره زمانی 1392-1399 از طریق روش سیستماتیک بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید.روش تحقیق توصیفی-همبستگی است.برای تخمین مدل رگرسیونی با داده های تابلویی و برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار 10Eviews استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ارتباطات سیاسی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.ارتباطات سیاسی با نقش تعدیلگر افشای اطلاعات پایداری بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.افشای اطلاعات پایداری بر عملکرد شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618338 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!