بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر قصد خرید اینترنتی با نقش میانجی رضایتمندی مشتریان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از این پژوهش، مطالعه بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر قصد خرید اینترنتی با نقش میانجی رضایتمندی مشتریان است.

روش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پژوهش توصیفی- پیمایشی است. قلمرو مکانی این پژوهش فضای مجازی شامل سایت ها و گروه های تلگرامی، و جامعه آماری شامل کلیه کسانی است که حداقل یک بار تجربه خرید اینترنتی را داشته اند. پژوهش در اسفند 1401 آغاز و در بهار 1402 به اتمام رسید و زمان جمع آوری داده ها فروردین و اردیبهشت بوده است. در این پژوهش روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به حجم نامحدود و نامعلوم جامعه با استفاده از جدول جرسی مورگان تعداد نمونه 248 نفر تخمین زده شده است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه است که بصورت محقق ساخته تهیه شده است که شامل سوالات مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی و سوالاتی در رابطه با عوامل مرتبط با قصد خرید الکترونیک که پس از تایید روایی توسط اساتید و خبرگان و پایایی آن از طریق نرم افزار 20 SPSS آلفای کرونباخ که 0/881 می باشد بین جامعه نمونه توزیع و جمع آوری گردید.

یافته ها

یافته های پژوهش نشان میدهد کیفیت خدمات الکترونیکی بر قصد خرید اینترنتی با نقش میانجی رضایتمندی مشتریان فروشگاه های اینترنتی تاثیر مثبت دارد.

نتیجه

کیفیت خدمات الکترونیکی که در وبگاه های فروشگاه های اینترنتی کتاب ارایه میشود تاثیر زیادی در گرایش افراد به خرید اینترنتی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618350 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!