تحلیل وضعیت منابع انسانی و تاثیر آن بر توسعه و عملکرد پایدار اجتماعی صنعت فوتبال ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل وضعیت منابع انسانی و اثر آن بر توسعه و عملکرد پایدار اجتماعی صنعت فوتبال ایران است.

روش شناسی :

 با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق از روش پژوهش کیفی برای شناسایی مهم ترین عوامل مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شد. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختار یافته با 28 نفر از خبرگان امر صورت پذیرفت. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد، نمونه تحقیق به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شد.

یافته ها

نتایج تحقیق نشان داد، مدیریت منابع انسانی در صنعت فوتبال کشور با چالش های جدی مواجه است. این موانع در دو مقوله اصلی سازمانی و رفتاری بر توسعه و عملکرد پایدار اجتماعی صنعت فوتبال اثر گذار می باشند.

نتیجه گیری

بر اساس یافته های تحقیق و از آنجا که منابع انسانی مهمترین دارایی سازمان و عامل اساسی برای کسب مزیت رقابتی است، جهت رفع موانع اثر گذار بر توسعه و عملکرد پایدار اجتماعی صنعت فوتبال ایران موجود در این زمینه می بایست با رعایت الزامات طرح ریزی، حکمرانی، فرصت های قانونی، آموزش، حمایت و تسهیلات، فرصت های مشارکتی، شفافیت، سیستم یکپارچه مدیریت دانش و مدیریت راهبردی منابع انسانی بر چالش های فرارو غلبه نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618577 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!