مقایسه اثرات کود های کلات آهن بر میزان آهن خاک و گیاه در حضور و عدم حضور گیاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق سه نوع کلات آهن که شامل کودهای  سولوفید (Sulfeed)، فری لن (Frilan) با عامل کلات کننده EDDHA، کود پترکیمیا با عامل کلات کننده EDTA و کودسولفات آهن مورد مقایسه قرار گرفت. این تحقیق در سال 1391 در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول  آزمایش خوابانیدن در خاک  که طی آن میزان فراهمی آهن این کودها در خاک در زمان های متفاوت (38 و 56 روز)  از طریق عصاره گیری با DTPA مورد مقایسه قرار گرفت. سپس در آزمایش گلخانه ای تاثیر این کود ها در سه سطح کودی (15، 30 و 45 میلی گرم بر کیلوگرم) بر میزان غلظت آهن در گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که در آزمایش خوابانیدن خاک، کود های سولوفید و فری لن میزان آهن قابل جذب بیشتری  (به ترتیب mg.kg-1 6/1 و mg.kg-1 9/3) در مدت 38 روز بعد از قرار گرفتن در آزمایش خوابانیدن خاک داشتند و در 56 روز همه کودها به میزان مساوی آهن آزاد در خاک داشتند. همچنین نتایج کشت گیاه ذرت سینگل گراس260 در حضور تیمار های کودی آهن مشخص کرد که  بیشترین میزان آهن در برگ گیاه (mg.kg-1 80) و بیشترین میزان آهن قابل دسترس در خاک (mg.kg-1 8) پس از برداشت گیاه مربوط به کود سولوفید می باشد. به طور کلی کود های سولوفید و فری لن درتمام آزمایش ها اثرات مثبت بیشتری بر جذب آهن در گیاه و افزایش میزان آهن آزاد خاک داشتند.

کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
277 تا 294
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618759 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!