اثر پیشران های استفاده از رسانه های اجتماعی و رفتار جستجوی شغل بر قابلیت اشتغال دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به افزایش رقابت در بازار کار دانش آموختگان و همچنین افزایش هزینه های تحصیل و انتظارات جامعه از نظام آموزش عالی، توسعه قابلیت اشتغال موضوع مهمی به شمار می آید. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر پیشران های استفاده از رسانه های اجتماعی برای جستجوی شغل و رفتار جستجوی شغل بر قابلیت اشتغال دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران پرداخته است. در این پژوهش کمی که از نوع علی- ارتباطی است، 187 نفر از دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی با استفاده از فرمول جامعه محدود دانیل و به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه از یک جامعه 3500 نفری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای ارزیابی روایی ابزار پژوهش از روایی صوری، تشخیصی و روایی سازه و برای بررسی پایایی آن از ضریب  استفاده شد که برای تمامی سازه ها بیش از 0/7 به دست آمده است. روش غالب آماری مورد استفاده در این پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور از طریق نرم افزار SmartPLS نسخه 3 می باشد. نتایج حاصل از مدل سازی حاکی از آن است که پیشران های استفاده از رسانه های اجتماعی برای جستجوی شغل بر رفتار جستجوی شغلی دانشجویان بی تاثیر است؛ اما این سازه بر قابلیت اشتغال اثر مثبت و معنی داری را داشته است. همچنین، رفتار جستجوی شغل بر قابلیت اشتغال نیز اثرگذار می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، راه اندازی شبکه دانش و اطلاعات کشاورزی در نظام آموزش عالی کشاورزی پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
121 تا 135
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618955 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!