واکاوی پدیدارشناسانه تجارب زیسته اعضای هیئت علمی از تدریس دروس کشاورزی در سکوی آموزش مجازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف واکاوی پدیدارشناسانه تجارب زیسته اعضای هییت علمی از تدریس دروس کشاورزی در سکوی آموزش مجازی به روش کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، اعضای هییت علمی دانشگاه اراک بود. مشارکت کنندگان 30 نفر از اعضای هییت علمی دانشکده کشاورزی و محیط زیست بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و با رعایت تنوع و همگونی در سال تحصیلی 1402-1401 انتخاب شدند. داده های کیفی به شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته با 5 سوال باز پاسخ تا مرحله اشباع نظری گردآوری شد. از روش تحلیل تماتیک به عنوان روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش نتایج موجود در داده های کیفی به دست آمده از مصاحبه ها استفاده شد. به منظور اطمینان از صحت یافته های پژوهش چهار معیار پیشنهادی اسپزیال، استروبرت و کارپنتر مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده ها در ابتدا پیاده سازی متن صورت گرفت و پس از تعریف واحد تحلیل، مقوله ها تعریف و سپس مقوله ها کدبندی شدند برای کدگذاری داده ها از نرم افزار MaxQDA استفاده شد. یافته های پژوهش در خصوص تجارب زیسته اعضای هییت علمی از آموزش مجازی دوران کرونا، شامل ترویج و آموزش، تسهیلگری، ضعف زیرساختی و اثرات روانی بود. همچنین از زاویه دید آن ها فرصت های آموزش مجازی شامل: تقویت مهارت فناوری آموزشی، گسترش مهارت تدریس برخط، تقویت زیرساخت ترویج و آموزش مجازی بود. همچنین تهدیدهای آموزش مجازی شامل مسایل آموزشی، عدم حضور شناختی، مشکلات زیرساختی و فقدان قوانین بود. درنهایت آن ها در مقابل تهدیدهای آموزش مجازی راهکارهای اثربخش کردن ترویج و آموزش، تقویت زیرساخت ها و وضع قوانین را مطرح کردند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود مهارت تدریس و تولید محتوا در میان استادان دانشکده کشاورزی تقویت، زیرساخت ها بهبود و قوانین مشخصی در زمینه ترویج و آموزش مجازی تدوین شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
175 تا 190
لینک کوتاه:
magiran.com/p2618958 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!