اثر بهبوددهنده الاژیک اسید بر اختلال حافظه ناشی از دیابت در مو ش های بزرگ آزمایشگاهی: نقش استرس اکسیداتیو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف
دیابت ملیتوس با اختلال حافظه همراه است. الاژیک اسید (EA) پلی فنولی طبیعی با اثرات ضددیابتی و حفاظت کننده عصبی است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر حفاظتی الاژیک اسید بر اختلال حافظه ناشی از دیابت و ارزیابی نقش اثر ضداسترس اکسیداتیو این ترکیب بود.
مواد و روش ها
موش های بزرگ آزمایشگاهی نر، نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه (n=8) کنترل، دیابتی، دیابتی دریافت کننده دوز 25 mg/kg EA  و دیابتی دریافت کننده دوز50 mg/kg  EA تقسیم شدند. دیابت به وسیله تزریق داخل صفاقی تک دوز 60 mg/kg از استرپتوزوتوسین (STZ) القا شد. پس از 4 هفته دریافت داخل معده ای (گاواژ) EA (یک بار در روز)، بررسی حافظه توسط تست حافظه احترازی غیرفعال (PAL) انجام شد. در انتها فاکتورهای مرتبط با استرس اکسیداتیو شامل مالون دی آلدیید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) در بافت هیپوکامپ که تحت بیهوشی عمیق از مغز حیوانات جدا شد ارزیابی شدند.
نتایج
حیوانات دیابتیک به صورت قابل توجه کاهش زمان تاخیر در ورود به قسمت تاریک (STLr) و افزایش زمان باقیماندن در محفظه تاریک (TDC) را در تست PAL و همچنین افزایش MDA و کاهش TAC را در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند. درمان موش های دیابتیک با الاژیک اسید به شکل معنادار سبب افزایش STLr ، کاهش TDC و افزایش TAC (به وسیله هر دو دوز EA) و کاهش MDA (به وسیله دوز50  mg/kg EA) شد.
نتیجه گیری
یافته ها اثر بهبوددهنده حافظه الاژیک اسید را در حیوانات دیابتی از طریق تضعیف استرس اکسیداتیو نشان دادند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2619094 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!