تاثیر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین های Aβ-40 و IGF-1 بافت هایپوکمپ موش های صحرایی دیابتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

 اختلال عملکردی دستگاه عصبی یکی از پیامدهای دیابت نوع دو است. احتمالا پروتیین های Aβ-40 و IGF-1 در این سازوکار نقش دارند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح پروتیین های Aβ-40 و IGF-1 بافت هایپوکمپ موش های دارای دیابت نوع دو بود.

مواد و روش ها

32 سر موش نر ویستار 10 هفته ای در گروه های کنترل، دیابت، دیابت تمرین و تمرین قرار گرفتند. دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین ایجاد گردید. تمرین هوازی بر روی نوارگردان به مدت 6 هفته انجام شد. برای سنجش پروتیین ها از روش الایزا استفاده شد. از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه جهت تحلیل دادها استفاده شد.

یافته ها

میزان Aβ-40 گروه دیابت به طور معنی داری از گروه های دیابت تمرین، تمرین و کنترل بیشتر بود (05/0>p). اختلاف گروه دیابت تمرین با گروه های کنترل و تمرین معنی دار بود (05/0>p). اما سطوح Aβ-40 بین گروه تمرین و کنترل تفاوت معنی داری نداشت (604/0P=). میزان IGF-1 گروه دیابت در مقایسه با تمام گروه ها کمتر بود (001/0P=). اما گروه دیابت تمرین با گروه های کنترل و تمرین اختلاف نداشت (05/0<p). از طرفی، میزانIGF-1  در گروه تمرین فقط با گروه دیابت تفاوت معنی دار داشت (001/0P=). بین سطوح سرمی گلوکز با Aβ-40 و IGF-1 به ترتیب همبستگی مثبت و منفی معناداری وجود داشت (001/0=p، 850/0=r و 001/0=p، 814/0-=r).

بحث و نتیجه گیری

دیابت موجب افزایش Aβ-40 و کاهش IGF-1 می شود. اما ورزش اثر دیابت بر آنها را تعدیل می کند. باتوجه به مدت زمان مناسب تمرین در مطالعه حاضر، همچنین همبستگی معنادار این دو پروتیین با سطوح گلوکز، ممکن است افزایش شدت تمرین هوازی اثر منفی دیابت روی این دو پروتیین را بیشتر تنظیم کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2619253 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!