تاثیر 3 و 4 دی هیدروکسی فنیل اتانول بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و میزان مالون دی آلدئید در رده سلولی HCT-116

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

شواهد زیادی مبنی بر اثر ضد سرطانی آنتی اکسیدان ها وجود دارد. دی هیدروکسی فنیل اتانول یک آنتی اکسیدان قوی است که دارای چندین فعالیت نظیر کنترل استرس اکسیداتیو، مهار تکثیر سلولی و القای آپوپتوز است. در این مطالعه اثر دی هیدروکسی فنیل اتانول بر میزان مالون دی آلدیید و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در رده سلولی HCT-116 سرطان کولورکتال انسانی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

در این مطالعه، رده سلولی سرطان کولورکتال انسانی HCT-116 به مدت 24 ساعت تحت تیمار با غلظت های مختلف دی هیدروکسی فنیل اتانول (100،150،200 و 50 میکرومولار) قرار گرفتند سپس میزان مالون دی آلدیید و فعالیت آنزیم های کاتالاز، سوپراکسید دیس موتاز و گلوتاتیون پراکسیداز با روش های کالریمتریک سنجیده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که تیمار با 3 و 4 دی هیدروکسی فنیل اتانول منجر به کاهش معنی دار غلظت مالون دی آلدیید و نیز افزایش معنی دار فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان (کاتالاز، سوپراکسید دیس موتاز و گلوتاتیون پراکسیداز) در گروه های تیمار در مقایسه با گروه کنترل گردید (P< 0.05).

بحث و نتیجه گیری

احتمالا دی هیدروکسی فنیل اتانول با تغییرات ایجادشده در میزان مالون دی آلدیید و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان باعث کاهش استرس اکسیداتیو در رده سلولی HCT-116 می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2619257 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!