تاثیر فرآوری کاه گندم با استفاده از کشت مایع و جامد قارچ شیزوفیلوم کمون بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای و گوارش پذیری و تولید گاز در شرایط برون تنی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زمینه مطالعاتی:

 امروزه استفاده از قارچ های بازیدومیستی به دلیل ترشح آنزیم های تجزیه کننده لیگنین در فراوری خوراک های حاوی مقدار زیاد لیگنین مورد توجه قرار گرفته است.

هدف

در این تحقیق ترکیب شیمیایی، حجم گاز تولیدی، تجزیه پذیری ماده خشک و تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی کاه گندم فراوری شده با قارچ شیزوفیلوم کمون به صورت کشت مایع و کشت جامد مورد مطالعه قرار گرفت.

روش کار

به منظور فراوری، قارچ رشد یافته در محیط کشت جامد و محیط کشت مایع حاوی آنزیم های مترشحه پس از فیلتراسیون قارچ های رویی مایع و به درون محفظه شیشه ای حاوی کاه گندم استریل و خیس شده تلقیح و به مدت 25روز در دمای 26 درجه سانتی گراد نگهداری شد. میزان تولید گاز تیمار ها در ویال های شیشه ای و تجزیه پذیری با استفاده از کیسه های نایلونی و سه راس گاو هلشتاین فیستولا گذاری شده، اندازه گیری گردید.

نتایج

با فراوری کاه گندم توسط قارچ شیزوفیلوم کمون به صورت کشت مایع و جامد مقدار ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی کاهش و مقدار پروتیین خام، الیاف گوارش ناپذیر نامحلول در شوینده خنثی افزایش یافت. فرآوری با قارچ سبب افزایش قابلیت تخمیر و افزایش کل اسیدهای چرب فرار تولیدی و نیتروژن آمونیاکی شد. فراوری به روش کشت جامد قارچی سبب افزایش حجم گاز تولیدی و تجزیه پذیری ماده خشک کاه گندم شد ولی تاثیر معنی داری بر تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی نداشت. تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی کاه گندم فراوری شده با هر دو روش کشت کاهش یافت.

نتیجه گیری نهایی: 

به طورکلی فراوری کاه گندم با قارچ شیزوفیلوم به روش کشت جامد سبب بهبود برخی مولفه های تغذیه ای شد، اما افزودن محیط کشت مایع قارچی تاثیر مثبت معنی داری در افزایش ارزش تغذیه ای کاه گندم نداشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2619476 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!