اثر افزودن صمغ به درخت زردآلو به رقیق کننده بر پایه ی تریس در نگهداری اسپرم مایع و نرخ باروری در میش های تلقیح شده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زمینه ی مطالعاتی: 

تلقیح مصنوعی موفق به جمع آوری موفقیت آمیزاسپرم ،ارزیابی آن وافزودن مواد نگهدارنده برای ماندگاری اسپرم نیاز دارد. با وجود تلاش های فراوان وافزودن مواد محافظ وآنتی اکسیدان، کیفیت اسپرم منجمد- ذوب شده پایین بوده وباروری حاصل ازآن قابل قبول نمی باشد. به همین دلیل دراین تحقیق از روش سردسازی به جای انجماد اسپرم استفاده شده است.

هدف

این مطالعه با هدف بررسی اثرافزودن صمغ درخت زرد آلو به رقیق کننده بر پایه تریس در نگهداری اسپرم مایع و باروری میش های تلقیح شده انجام شد.

روش کار

در این مطالعه 25 انزال از 5 قوچ نژاد قزل به وسیله ی واژن مصنوعی در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان جمع آوری شد. میانگین سن قوچ ها در این آزمایش 3 سال بود و اسپرم گیری به صورت دوبار درهفته انجام شد. بعد از اسپرم گیری، نمونه ها فورا به آزمایشگاه منتقل شده وبرای صفاتی مانند: حجم،حرکت موجی،زنده مانی،مورفولوژی،تحرک کل،حرکت پیش رونده،PH وغلظت ارزیابی شدند. بعد ازرقیق سازی اسپرم با رقیق کننده،اسپرم رقیق شده به چهار قسمت مساوی تقسیم شده وبه سه قسمت آن به ترتیب غلظت های 150،100 و200 میکرولیتر صمغ درخت زردآلو اضافه شد وبه یک قسمت آن(تیمارشاهد) هیچ ماده ای اضافه نشد وفقط حاوی رقیق کننده پایه بود. سپس تیمار شاهد با تیمارهای دارای صمغ درخت زردآلومقایسه شد.

نتایج

در این مطالعه مشاهد شد که افزودن صمغ درخت زردآلو در هر سه سطح 150،100 و200 میکرولیتر تا روز سوم بعد از سردسازی تاثیر معنی داری بر روی کیفیت اسپرم نداشت (05/0(p>. اما بعد از روزسوم سرد سازی باعث بهبود معنی دارپارامترهای کیفیتی اسپرم مانند زنده مانی،تحرک کل،حرکت پیش رونده ومورفولوژی وسلامت غشاءمی شود (05/0> (p. اما بین خود تیمارهای دارای سطوح مختلف صمغ درخت زردآلوتفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0(p>. هم چنین در این مطالعه 12 میش به روش سرویکال تلقیح مصنوعی شدند وهرسه میش با یک تیمار تلقیح شد که میش های تلقیح شده با تیمارشاهد دارای باروری33/33% ، میش های تلقیح شده با تیمارهای 100و150 میکرولیتر صمغ درخت زردآلو دارای باروری67/66% ومیش های تلقیح شده با تیمار 200 میکرولیتر صمغ درخت زردآلو دارای باروری 100% بودند.

نتیجه گیری

به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن صمغ درخت زردآلو به رقیق کننده بر پایه تریس به دلیل داشتن قند های احیا کننده باعث افزایش کیفیت و ماندگاری اسپرم مایع قوچ شده و میزن باروری آن را افزایش می دهد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
137 تا 145
لینک کوتاه:
magiran.com/p2619482 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!