اثر کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی های رشد، عملکرد و ارزش غذایی در برنج (Oryza sativa L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

باکتری های محرک رشد گیاه و اسیدهای آمینه می توانند به عنوان یک رویکرد عملی و سازگار با محیط زیست جهت بهبود رشد و عملکرد گیاهان زراعی مورد استفاده قرار گیرند. به منظور بررسی اثرات کاربرد سویه های باکتری های محرک رشد گیاه و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر رشد، عملکرد و محتوای عناصر غذایی دانه در برنج رقم هاشمی، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ای شالیزاری واقع در شهرستان آمل طی دو سال 1398 و 1399 اجرا شد. باکتری های محرک رشد گیاه در پنج سطح (شاهد بدون باکتری [B0]، Pantoea agglomerans strain O4 [B1]،Pseudomonas putida strain P13 + Pantoea agglomerans strain P5 [B2]، Pseudomonas koreensis strain S14 + Pseudomonas vancouverensis strain S19 [B3] و ترکیب سویه های مختلف [B4]) به عنوان عامل اصلی و محلول پاشی اسیدهای آمینه در چهار سطح (شاهد بدون محلول پاشی اسیدهای آمینه [A0]، محلول پاشی متیونین [A1]، لیزین [A2] و متیونین + لیزین [A3]) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی سویه های باکتری مورد مطالعه (B4) منجر به افزایش معنی دار طول خوشه (24.22 سانتی متر)، تعداد دانه پر در خوشه (60.30 دانه پر)، وزن هزار دانه (28.52 گرم)، عملکرد دانه (5097.50 کیلوگرم در هکتار) و بهبود محتوای عناصر نیتروژن (1.61 درصد)، فسفر (7.04 درصد) و پتاسیم (1.53 درصد) در دانه برنج در مقایسه با تیمارهای کاربرد جداگانه سویه های باکتری و هم چنین تیمار شاهد (بدون باکتری) شد. محلول ‎پاشی ترکیبی اسیدهای آمینه متیونین و لیزین منجر به تولید بیشترین مقدار وزن هزار دانه (26.90 گرم)، عملکرد دانه (4844.73 کیلوگرم در هکتار) و محتوای نیتروژن در دانه (1.040 درصد) گردید. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، کاربرد ترکیبی سویه های باکتری (P. agglomerans strain O4+ P. putida strain P13 + P. agglomerans strain P5+ P. koreensis strain S14 + P. vancouverensis strain S19) و محلول پاشی توام اسیدهای آمینه متیونین و لیزین می تواند نقش مهمی در بهبود رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایی در دانه برنج رقم هاشمی داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
333 تا 346
لینک کوتاه:
magiran.com/p2619645 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!