بررسی تاثیر اسید آمینه ال- سیستئین بر جوانه زنی بذر ریحان (Ocimum basilicum L. cv. Genovese) تحت تنش شوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
جوانه زنی بذر از حساس ترین مراحل زندگی گیاهان است. شوری از مهمترین تنش های غیرزیستی در گیاهان بوده که جوانه زنی بسیاری از گیاهان را با مشکل مواجه می سازد. به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار کردن بذر ریحان (رقم Genovese) با اسید آمینه بر خصوصیات جوانه زنی بذر در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی و گیاهان دارویی دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی استان تهران اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف شوری (0، 3، 6 و 9 دسی زیمنس بر متر) و پیش تیمار بذور با اسید آمینه (ال-سیستیین) در سه غلظت 0، 100 و 200 میکرومولار بود. تنش شوری بر تمام صفات مورد اندازه گیری اثر معنی دار و کاهشی داشت. پیش تیمار کردن بذور با اسید آمینه بر همه صفات مورد بررسی به غیر از ضریب آلومتری، اثر معنی داری داشت و سبب کاهش اثرات تنش شوری گردید. درصد جوانه زنی تا شوری 3 دسی زیمنس بر متر کاهش معنی داری نداشت اما در شوری 6 و 9 دسی زیمنس بر متر به ترتیب به میزان 8 و 41 درصد نسبت به تیمار شاهدکاهش یافت. اسید آمینه غلظت 100 میکرومولار تا شوری 6 دسی-زیمنس سبب افزایش سرعت جوانه زنی بذور گردید اما در شوری 9 دسی زیمنس تاثیرگذار نبود. پیش تیمار بذر با اسید آمینه 200 میکرومولار بالاترین طول ریشه چه (2/28 میلی متر) را دارا بود که نسبت به تیمار شاهد به میزان 19 درصد افزایش داشت..
زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2619958 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!