کاربرد سیلیکون در کنترل تنش اسمزی و تاثیر آن بر خصوصیات جوانه‏ زنی بذر و رشد گیاهچه کاملینا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زراعت دانه روغنی کاملینا قابلیت فراوانی برای قرار گرفتن در الگوی کشت دیمزارهای ایران را دارد. در زراعت دیم، مرحله جوانه ‏زنی و استقرار بذر معمولا با خشکی مواجه است. هدف این تحقیق، بررسی اهمیت کاربرد غلظت‏های مختلف سیلیکون بر ویژگی‏ های جوانه ‏زنی بذر و رشد گیاهچه کاملینا در شرایط تنش خشکی است. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه بذر دانشگاه رازی اجرا شد. فاکتورها شامل دو ژنوتیپ کاملینا (رقم سهیل و لاین-84)، چهار سطح تنش خشکی (صفر، 3-، 6-، 9- بار با استفاده از پلی اتیلن گلیکول 6000) و پنج سطح سیلیکون (صفر، 2، 4، 6 و 8 میلی مولار با استفاده از سیلیکات سدیم) بودند. بر اساس نتایج، افزایش تنش خشکی سبب کاهش ویژگی های جوانه ‏زنی بذر و رشد گیاهچه گردید. اما با استفاده از سیلیکون، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، شاخص‏های طولی و وزنی بنیه گیاهچه و ضریب آلومتریک وزن خشک ساقه چه به ریشه چه افزایش یافتند. برای افزایش صفات اندازه گیری شده، غلظت های سیلیکون 6 و 8 میلی‏ مولار بهتر از سایر غلظت ها عمل کردند. به طور کلی، سیلیکون با ارتقاء خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در شرایط تنش، در تخفیف اثر تنش خشکی در مرحله رشد گیاهچه ‏ای کاملینا موثر بود. بنابراین، به نظر می رسد سیلیکون عامل موثری در این گونه بررسی ها و بررسی قابلیت استفاده از آن در تکنولوژی بذر کاملینا و پوشش دار کردن بذر برای مناطق دیم داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2619960 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!