ارتباط بین اضطراب کرونا و کیفیت زندگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

مواجهه با حوادث ناگهانی بهداشت عمومی مانند بیماری های واگیر از جمله بیماری کرونا می تواند بر سلامت روان افراد تاثیر بگذارد.  نگرانی و اضطراب در مورد بیماری، ترس از ابتلای خود یا افراد خانواده، ایجاد انزوا، و افت نسبی در روحیه عمومی افراد می توانند به طور قابل توجهی کیفیت زندگی را تحت تاثیر قراردهند و باعث کاهش خوشحالی و رضایت افراد در زندگی روزمره شان شوند. بر این اساس مطالعه حاضر  با هدف تعیین ارتباط بین اضطراب کرونا و کیفیت زندگی در کارکنان پردیس دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.   

مواد و روش ها

در این مطالعه همبستگی 194 نفر از کارکنان پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال 1399 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، اضطراب کرونا علیپور و همکاران و کیفیت زندگی SF-36 جمع آوری شد. معیارهای ورود شامل: داشتن حداقل یک سال سابقه کار، شاغل بودن در پردیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، عدم سابقه اختلال روانی تشخیص داده شده و معیارهای خروج شامل: تکمیل ناقص پرسشنامه و عدم حضورکارکنان در محل کار خود در روز نمونه گیری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS-16  و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تی مستقل انجام شد. سطح معنی داری (05/0p<) درنظر گرفته شد.

یافته ها

میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه 8/59±38/47بود. 68 درصد از واحدهای مورد مطالعه اضطراب خفیف، 27/8درصد اضطراب متوسط و 4/1 درصد اضطراب شدید را گزارش کردند. میانگین کیفیت زندگی در حیطه های مختلف(23/29±69/04) بود، همچنین یافته ها نشان داد بین اضطراب کرونا و همه حیطه های کیفیت زندگی ارتباط معنی داری وجود دارد(0/05p< 0/27-= r).

نتیجه گیری

اضطراب ناشی از بیماری همه گیر کووید19می تواند سلامت روانی کارکنان را به مخاطره بیندازد و بر ابعاد مختلف زندگی آنان تاثیر بگذارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود که مسیولین سلامت کشور در دوران همه گیری، همانند شیوع کرونا، توجه خاصی به سلامت روانی و کیفیت زندگی کارکنان داشته باشند و با برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در جهت بهبود سلامت روانی کارکنان، گام بردارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
58 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2620359 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!