مطالعه قوم نگارانه مشارکت کارکنان در سازمان تامین اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی قوم نگارانه مشارکت کارکنان و ارایه الگوی مناسب برای آن در سازمان تامین اجتماعی است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناختی تحقیق کیفی است که با راهبرد قوم نگاری انجام شده است. در این پژوهش از تکنیک مصاحبه عمیق و مسیله محور با کارکنان سازمان استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی شهر تبریز است. نمونه های این پژوهش در حین مطالعه و از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شده است. بر اساس یافته‏های تحقیق، شرایط علی تحقیق شامل فضای محیط کار، اعتماد سازمانی، تعهد کاری، منابع و امکانات، وقت شناسی، تعاملات اجتماعی، سازگاری، یادگیری سازمانی، تخصص گرایی، انضباط کاری، اعمال نفوذ، منزلت اجتماعی، عدالت سازمانی، مسیولیت پذیری، رقابت سالم، و امنیت شغلی هستند. این شرایط به انواع مشارکت منجر می شود: مشارکت رسمی، مشارکت اجباری، مشارکت منفعلانه، مشارکت منفعت طلبانه، مشارکت غیر رسمی، مشارکت خیرخواهانه، مشارکت ‏درگیرانه، مشارکت داوطلبانه. در نهایت پیامدهای تحقیق به رضایت شغلی، تعالی منابع انسانی، مسیولیت جمعی، و افزایش اعتماد و همدلی بین کارکنان می‏انجامد.
زبان:
فارسی
صفحات:
237 تا 253
لینک کوتاه:
magiran.com/p2621287 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!