ارائه ‏ی مدلی برای منبع یابی در زنجیره‏ی تامین صنعت طیور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف ارایه‏ی مدلی برای منبع یابی در زنجیره‏ی تامین صنعت طیور انجام گرفت. این پژوهش ازبعد هدف توصیفی،  ازبعد مخاطب بنیادی تجربی و از منظر شیوه گردآوری داده ها رویکردی آمیخته (کیفی-کمی) دارد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه‏ی دلفی با طیف لیکرت است. جامعه آماری در بخش کیفی و دلفی شامل مدیران صنعت طیور است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مولفه ها پس از 12 مصاحبه احصاء و سپس به روش دلفی اعتبارسنجی شد. جامعه آماری در بخش کمی (عتبارسنجی) شامل مدیران میانی و کارشناسان ارشد صنعت طیور بودند. حجم نمونه با فرمول کوکران 384 تن تعیین شد و نمونه گیری نیز با روش تصادفی ساده صورت گرفت. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MaxQDA و در بخش کمی جهت اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS استفاده کردیم. یافته های پژوهشی نشان داد توانمندسازهای منبع یابی و مدیریت زنجیره‏ی تامین بر مکانیزم همکاری، انتخاب و ارزیابی منابع تامین تاثیر می گذارند. این سازه ها نیز به نوبه خود بر استراتژی منبع یابی زنجیره‏ی تامین اثرگذاربوده و استراتژی منبع یابی نیز بر عملکرد کیفیت، قیمتی، محیطی و تحویل اثرگذارند. این سازه ها با اثرگذاری بر ریسک در منبع یابی در نهایت موجب بهبود منبع یابی در صنعت طیور می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
58 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2621653 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!