اثرات افزودن پودر خرفه (Portulace oleracea L.) با ویتامین E و ال -کارنیتین در جیره کم پروتئین بر ایمنی و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آزمایش حاضر برای بررسی اثرات افزودن پودر خرفه، ویتامین E و ال-کارنیتین در جیره های کم پروتیین بر سیستم ایمنی و فراسنجه های بیوشیمیایی خون در جوجه های گوشتی پرورش یافته در شرایط استرس سرمایی انجام شد. 576 جوجه گوشتی نر یک روزه (راس 308) به طور تصادفی به 6 گروه آزمایشی تقسیم شد که هر گروه آزمایشی دارای 6 تکرار و 16 پرنده در هر تکرار بود. گروه های آزمایشی شامل: (1) جیره با پروتیین معمول (شاهد منفی)، (2) جیره کم پروتیین (2 درصد کمتر نسبت به شاهد منفی) به عنوان شاهد، (3) جیره شاهد + 2 گرم بر کیلوگرم پودر خرفه، (4) جیره شاهد حاوی پودر خرفه + 250 میلی گرم برکیلوگرم ویتامین E ، (5) جیره شاهد حاوی پودر خرفه + 150 میلی گرم برکیلوگرم ال-کارنیتین و (6) جیره شاهد حاوی پودر خرفه + مخلوط ویتامین E و ال-کارنیتین بودند. نتایج نشان داد که افزودن پودر خرفه + ویتامین E و پودر خرفه + ال-کارنیتین به جیره شاهد شمار گلبول های قرمز خون، هموگلوبین، هماتوکریت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت را در 42 روزگی کاهش دادند (05/0< P). تیتر آنتی بادی علیه گلبول های قرمز گوسفندی و ویروس بیماری نیوکاسل به ترتیب در روزهای 41 و 27 توسط ویتامین E و ال-کارنیتین افزایش یافت (05/0< P)، در حالی که میزان تری گلیسرید و کلسترول نیز توسط آن ها کاهش پیدا کرد (05/0< P). افزودن ویتامین E و ال-کارنیتین به تنهایی در ترکیب با خرفه در جیره کم پروتیین با ایجاد اثرات سینرژیک می تواند موجب بهبود سیستم ایمنی و سلامت در جوجه های گوشتی تحت استرس سرمایی شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
3 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2622242 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!