اثر جایگزینی جزئی و کامل یونجه خشک جیره با علوفه ی خارشتر بر عملکرد رشد شترهای پرواری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رشد روز افزون جمعیت جهان، افزایش تولیدات دامی را اجتناب ناپذیر کرده و این موضوع در کنار مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی، کمبود آب و زمین زراعی، اهمیت پرورش دام های مقاوم مانند شتر را نشان می دهد. در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر جایگزینی جزیی و کامل یونجه جیره با خارشتر، تعداد 18 نفر حاشی پرواری نژاد سندی (9 تا 10 ماهه با میانگین وزن اولیه 7±115 کیلوگرم) به یکی از سه تیمار آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار در هر تیمار اختصاص یافتند. جیره های آزمایشی شامل: 1- جیره شاهد (فاقد خارشتر)، 2- جیره ‎ی حاوی 25 درصد خارشتر و 3) جیره ‎ی حاوی 50 درصد خارشتر (بر اساس ماده ی خشک) بود. میزان ماده خشک مصرفی روزانه ثبت و دام ها به صورت ماهانه (در روزهای 0، 30، 60، 90 و 150 دوره ی آزمایشی) وزن کشی شدند. نتایج نشان داد میزان مصرف ماده خشک با افزایش استفاده از خارشتر در جیره، افزایش یافت (05/0 ≥ P). اگرچه میزان افزایش وزن روزانه در تیمار حاوی 50 درصد خارشتر کاهش داشت (05/0 ≥ P)، اما اختلاف معنی داری بین تیمار حاوی 25 درصد خارشتر و تیمار شاهد مشاهده نشد. هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن و سود حاصل از هر کیلوگرم افزایش وزن با افزایش جایگزینی خارشتر در جیره، تمایل به افزایش نشان داد (01/0 = P). در مجموع، یافته های آزمایش حاضر نشان داد که تغذیه شترهای پرواری با خارشتر تا 50 درصد ماده خشک جیره نه تنها اثر نامطلوب بارزی بر عملکرد رشد ندارد، بلکه هزینه های تولید را کاهش می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2622246 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!