کارآیی اسیدی فایر اپتوسید بر جمعیت باکتریایی بیماری زا، عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، متابولیت های خون و بافت شناسی روده جوجه های گوشتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این مطالعه به منظور بررسی کارآیی اسیدی فایر اپتوسید بر جمعیت باکتری های بیماری زا، عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، غلظت کلسیم و فسفر سرم خون و هیستومورفومتری ژژنوم جوجه های گوشتی انجام شد. در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) اسیدی فایر اپتوسید علیه باکتریهای سالمونلا، اشرشیاکلای و کلستریدیوم پرفرجنس ارزیابی شد. آزمایش روی حیوان زنده (in vivo) با استفاده از 100 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه راس308 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 2 تیمار شامل تغذیه با جیره شاهد (بدون اپتوسید) و تغذیه با جیره حاوی 0.1 درصد اپتوسید، 5 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. نتایج MIC و MBC نشان داد، اسیدی فایر اپتوسید علیه باکتری های سالمونلا، اشرشیاکلای و کلستریدیوم پرفرجنس موثر است. افزودن اپتوسید به جیره جوجه های گوشتی باعث کاهش معنی دار وزن 10 روزگی و مصرف خوراک روزانه در دوره آغازین (10-2 روزگی) شد. اثر افزودن اپتوسید به جیره بر شاخص های عملکرد رشد در دوره رشد (23-11 روزگی) معنی دار نبود. در دوره پایانی (42-24 روزگی) و کل دوره آزمایش (42-2 روزگی) افزودن اپتوسید به جیره باعث بهبود میانگین وزن پایان دوره، رشد روزانه، ضریب تبدیل خوراک، شاخص تولید و عملکرد اقتصادی شد. قابلیت هضم پروتیین و ارتفاع ویلی های روده با افزودن اپتوسید به جیره افزایش یافت. نتایج این مطالعه نشان داد، افزودن اسیدی فایر اپتوسید در سطح 0.1 درصد به جیره باعث بهبود عملکرد رشد، نمو و سلامت دستگاه گوارش جوجه های گوشتی می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2622249 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!