بررسی تاثیر خمیر شیرین حاوی نانومکمل AVP-4 بر میزان تخم گذاری ملکه، اندازه جمعیت و خصوصیات بیوشیمیایی لاشه در کلنی های زنبور عسل (Apis mellifera)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر خمیر شیرین حاوی نانومکمل AVP-4 بر روی میزان تخم ریزی ملکه، وزن لاشه، اندازه جمعیت، پرورش نوزاد، پروتیین و چربی بدن در زنبور عسل اروپایی می باشد. در این آزمایش از 20 کلنی با ملکه همسن و همسان سازی شده استفاده شد. کندوهای مورد استفاده از نوع لانگستروت بوده و کلنی ها از نظر جمعیت نوزادان، جمعیت زنبوران بالغ و مقادیر ذخایر غذایی گرده و عسل یکسان سازی شدند. آزمایش مزرعه در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تیمار شامل تیمار اول شاهد خمیرشیرین بدون مکمل، تیمار دوم خمیرشیرین حاوی 5/2% نانومکمل، تیمار سوم خمیرشیرین حاوی 5% نانومکمل و تیمار چهارم خمیرشیرین حاوی 5/7 % نانومکمل در پنج تکرار انجام گرفت. اندازه گیری میزان تخم و لارو و شفیره هر 15 روز یکبار صورت پذیرفت و اندازه گیری جمعیت کلنی به صورت قابی صورت پذیرفت. برای تعیین پروتیین خام و چربی بدن بر اساس روش های AOACاستفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد با مقایسه میانگین تخم گذاری ملکه، پرورش نوزاد، اندازه جمعیت و پروتیین خام در کل دوره آزمایشی تفاوت معنی داری بین تیمارها در کل دوره آزمایشی وجود نداشت (05/0>p). مقایسه میانگین میزان چربی (عصاره اتری) تفاوت معنی داری را در بین تیمارها داشت (05/0<p). استفاده از نانومکمل AVP-4 در تغذیه زنبوران عسل تفاوت معنی داری در بین تیمارها بر تخم ریزی ملکه، پرورش نوزاد، جمعیت کلنی و درصد پروتیین خام لاشه نسبت به شاهد نداشت. لذا جهت تایید نتایج نیار به انجام آزمایشات تکمیلی در زمان های مختلف به ویژه فصول خشک و اندازه گیری صفات بیشتر در کلنی زنبور می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
123 تا 134
لینک کوتاه:
magiran.com/p2622250 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!