بررسی روش تغذیه آغوز بر عملکرد رشد و ایمونوگلوبین بزغاله های نژاد مورسیانو گرانادینا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در نشخوارکنندگان، آغوز تنها منبع ایمنی اولیه اکتسابی برای فرزندان است. ترکیب آغوز و همچنین غلظت IgG آغوز در بین نژادهای بز متفاوت است. و در این میان نژاد بز مورسیانوگرانادینا در بین تمامی نژادهای بز داری پایین ترین میزان ایمنوگلوبین است. آزمایش حاضر با هدف بررسی تعداد دفعات تغذیه آغوز (4 و 6 وعده) در 24 ساعات بر عملکرد رشد و فراسنجه های ایمنی در بزغاله های نژاد مورسیانوگرادینا انجام گرفت. مطالعه حاضر با استفاده از طرح آماری کاملا تصادفی و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون T انجام گرفت. طول مدت آغوزدهی 24 ساعت بود. تعداد 20 راس بزغاله نژاد مورسیانو گرانادینا در دو تیمار با 10 تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. به گروه اول 4 وعده آغوز و به گروه دوم 6 وعده آغوز در طول مدت 24 ساعات خورانیده شد. مقدار آغوز مصرفی در طول مدت مطالعه ،30 درصد وزن هنگام تولد بزغاله ها بود. اولین وعده آغوزدهی به بزغاله ها بلافاصله بعد از تولد بود و به صورت دستی به بزغاله ها خورانیده شد. بطور کلی یافته های این پژوهش نشان داد که در بین تمامی فراسنجه های اندازه گیری شده (ترکیبات آغوز، عملکرد رشد و فراسنجه های خونی و همچنین فراسنجه های خونی مرتبط با ایمنی) در بین دو عده آغوزدهی (4 و6) مورد مطالعه، هیچ گونه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد دفعات وعده های تغذیه آغوز در 24 ساعات بعد از تولد بزغاله های نژاد مورسیانوگرانادینا هیچ گونه تاثیری بر میانگین افزایش وزن روزانه و همچنین میزان ایمنوگلوبین سرم خون بزغاله ها نداشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2622251 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!