ارائه مدل نوآوری در آموزش متوسطه مبتنی بر فناوری رایانش ابری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر، به منظور ارایه مدلی نوآورانه در آموزش متوسطه بر پایه استفاده از فناوری رایانش ابری انجام شده است. روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی کیفی (گراندد تیوری) و کمی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان حوزه های فناوری اطلاعات و مدیریت آموزشی تشکیل داده اند که به کمک روش نمونه گیری هدفمند تعداد 11 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری، مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به روش کد گذاری اسمیت صورت گرفته است. در مرحله کمی جامعه آماری شامل 3500 نفر از مدیران، معلمان و کارشناسان استان گیلان بوده که با استفاده از جدول مورگان 350 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی  انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی صوری و محتوایی آن تایید گردید و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه نیز 89/0 می باشد. نتایج پژوهش در بخش کیفی در قالب 6 بعد (علی، واسطه ای، زمینه ای، محوری، راهبردی و پیامدی) شامل 13 مولفه نیاز به تغییر در شیوه آموزش، سودمندی ابزارهای ابری، الزامات قرن 21 ، نیاز به فناوری های جدید، منابع انسانی، پشتیبانی سازمانی، آماده سازی محیط یادگیری، رویکردی نوآورانه به آموزش عمومی، سیاست گذاری آموزشی، فراهم کردن ملزومات آموزش، ارتقاء آموزش، عدالت آموزشی و مدیریت منابع مالی می باشد. تحلیل بخش کمی نیز بیانگر آنست که تمامی متغیرهای تحقیق دارای میانگین های بیشتر از میانگین مورد انتظار است. بر اساس شاخص های متعددی از قبیل شاخص فورنل - لاکر، شاخص ملاک کلی برازش (GOF)، ضریب تعیین و شاخص افزونگی یا روایی متقاطع (CV Red) مدل مذبور مورد ارزیابی و برازش قرار گرفته که همگی بر اعتبار، پایایی، برازش قوی، روایی تشخیصی قوی و همچنین از کیفیت مناسب مدل حکایت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 156
لینک کوتاه:
magiran.com/p2622367 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!