شناسایی و اولویت بندی نیاز های دانشجویان در عناصر برنامه درسی دروس عمومی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش، با هدف شناسایی و اولویت بندی نیازهای دانشجویان در عناصر برنامه درسی دروس عمومی دانشگاه های شهر تهران انجام شده است.که چهار عنصر اصلی برنامه درسی شامل (اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی) دروس عمومی مورد بررسی قرار گرفته اند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های تهران و اساتید دروس عمومی در این دانشگاه ها می باشد. حجم نمونه شامل 20 نفر از اساتید که از روش نمونه گیری هدفمند و 384 نفر دانشجو که بر اساس مدل مورگان انتخاب شده اند، ابزار جمع آوری داده ها نیز شامل بررسی اسناد، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در تحلیل داده های تحقیق از دو روش آماری توصیفی و آمار استنباطی (آزمون فریدمن برای اولویت بندی نیازها) استفاده شده است. یافته‎ های پژوهش، مهم ترین نیاز آموزشی دانشجویان را در چهار عنصر هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی به ترتیب زیر نشان می دهد: دانشجویان و اساتید مهم ترین نیاز خود را در بخش اهداف دروس عمومی قابلیت انعطاف با نیازهای درحال تغییر جامعه در بخش های مختلف (اقتصادی،فرهنگی،آموزشی و غیره)، و توجه به پرورش توانایی های مهارتی دانشجویان دانستند، در محتوا، ارایه محتوای دروس عمومی با توجه به دانش و اطلاعات جدید و به روز، تاکید بر محتوای دروس عمومی برای رشد بینش و فرهنگ دانشجویان، مهم ترین نیاز دانسته شد، در روش تدریس استفاده ازروش تدریسی که به پرورش مهارت فکری، قدرت خلاقیت و ابتکار در دانشجویان بپردازد و  نیز استفاده ازروش های تدریس مورد استفاده در دروس عمومی متناسب با موضوعات مورد تدریس، مهمترین نیاز دانستند، در روش ارزشیابی، استفاده اساتید از روش های ارزشیابی به طور مستمر و مناسب عناوین درسی، به طور مشترک مهم ترین نیاز دانسته شد. این یافته ها می تواند در ارتقای کیفیت دروس عمومی و انطباق آن با نیازهای دانشجویان اثربخشی بالایی در جامعه ایجاد کند و اهمیت و ارزش این دروس را در میان دانشجویان بالا ببرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2622378 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!