طراحی مدل یکپارچه عوامل شکست کسب وکار نوآفرین و ارائه استراتژی های کارآفرینانه اجتناب از شکست

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
این مطالعه با هدف یکپارچه سازی دانش موجود در زمینه عوامل شکست کسب وکار نوآفرین و استراتژی های کارآفرینانه اجتناب از آن ها و شکل دهی نتایج تفسیری منسجم برای کاهش نرخ شکست نوآفرین ها صورت پذیرفت.
روش
این پژوهش از نظر هدف توسعه ای و کاربردی بود و رویکرد کیفی چندگانه داشت. در این پژوهش ابتدا فراترکیب متوالی مطالعات پیشین انجام و سپس مصاحبه با 12 تن از خبرگان صورت پذیرفت و مدل و چارچوب تلفیقی و یافته ها ارایه گردید.
یافته ها
مدل مقوله بندی جامع عوامل شکست نوآفرین در 7 مقوله تم فراگیر شامل مشکل تیم/انسانی، مشکل محصول، استراتژی اشتباه، بازار نامساعد، مشکل مالی، سازمان دهی بد، و محیط نامساعد از 23 مقوله تم سازمان دهنده و 249 مقوله تم پایه حاصل شد. همچنین راهکارها و استراتژی های مطروحه در ادبیات و مصاحبه ها با تحلیل تم 122 مقوله پایه، در قالب 20 استراتژی فرعی و 5 استراتژی اصلی اجتناب از شکست شامل تیم هم افزا، محصول معتبر، هدایت چابک، جریان نقدی کارا، و تسهیل نهادی، به تفکیک مقوله های فراگیر عوامل شکست به دست آمد.
نتیجه گیری
دستاوردهای تفاسیر تلفیقی ارایه شد، بیشترین تاکید به ترتیب بر استراتژی انعطاف و چرخش برای اجتناب از عامل شکست سازمان دهی بد، استراتژی تیم هم افزا برای مشکل تیم/انسانی، و استراتژی ارزش معتبر ناب برای مشکل محصول قرار دارد که پیشنهادهای استنتاجی بر مبنای آنها ارایه گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2623085 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!