مروری بر به کارگیری راهبرد هولوگرافیک در جهانی شدن آموزش علوم پزشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رویکرد جهانی شدن ملزم تغییر سازمان ها در راستای پیشبرد اهداف سازمانی می باشد، زیرا در رسیدن به اهداف سازمانی خصوصا سازمان هایی بزرگ همانند نظام سلامت دستیابی به دانش کارآمد، مهارت کار، مدیریت بهینه و رهبری موثر بایستی از استانداردهای جهانی بهره برد؛ بنابراین توزیع کلیات سازمانی و بهره وری کل، جزء لازم پیشرفت سازمانی است؛ بنابراین اساس مطالعه حاضر راهبرد به کارگیری هولوگرافیک درجهانی شدن و تاثیر آن بر نظام سلامت را بررسی می کند.
در این مطالعه مروری، پایگاه داده های Google Scholar، Pubmed،Up to Date،SID در بازه زمانی2020 -1980 به دو زبان فارسی و انگلیسی مورد جست وجو قرار گرفت و طی 5 مرحله بررسی 28 مقاله به تعداد تکنیکی 17 مقاله انگلیسی و 11 مقاله فارسی یافت شد.
براساس بررسی نتایج مطالعات، الگوی هولوگرافیک نقش بسزایی در جهانی شدن رویکردهای بهداشتی و درمانی دارد. بررسی نتایج در علوم پزشکی بسیار اندک بوده است؛ اما نتایج سایر سازمان ها نشان از تاثیر سازمان های هولوگرافیکی در مدیریت و بهره وری بهینه و دستیابی به جهانی شدن استانداردهای بهداشتی و درمانی داشته است؛ بنابراین اهمیت اجزای سازمان در پیشبرد اهداف ساختاریافته علوم پزشکی و تصمیم آن به کل، یک راهبرد موثر مدیریت آموزشی است که نیازمند بسترسازی برای به کارگیری پایین ترین سطوح تا بالاترین آن می باشد. زیرا آموزش زیربنای کارکردهای نظام آموزشی از پایین ترین سطوح تا بالاترین سطوح می باشد و با دید انکاری و عدم توجه جهانی شدن آن یک طرح جدی در نظام سلامت تلقی می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2623122 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!