اثر تمرینات آبی بر شاخص توده بدن، پروفایل لیپیدی و عوامل آتروژنیک در زنان چاق میانسال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

چاقی یکی از بیمار یهای مزمن است که در ارتباط با اختلالات متابولیک، مانند دیس لیپیدمی است. این مطالعه با هدفتعیین تاثیر تمرین هوازی در آب بر شاخص توده بدنی، نیمرخ لیپیدی و عوامل آتروژنیک در زنان چاق میان سال انجام شد..

روش بررسی

در تحقیق نیم هتجربی حاضر 30 زن میا نسال با شاخص توده بدنی بالاتر از 30 کیلوگرم بر مترمربع ب هصورت تصادفی به2 گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. تمرینات شامل 6 هفته تمرینات ایروبیک در آب با شدت 50 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه و2 جلسه در هفته بود. انداز هگیر یها 48 ساعت قبل و پس از مداخله تحقیق ب هصورت ناشتا انجام شد. برای تجزی ه وتحلیل آماری اطلاعاتب هدس تآمده از آزمو نهای تی وابسته و تحلیل کوواریانس استفاده شد.

یافته ها

پسا ز دوره تمرین، کاهش معن اداری در تر یگلیسیرید) 018 / P= 0 (و نسبت لیپوپروتیین پرچگال: لیپوپروتیین ک مچگال) 001 /)P < 0و لیپوپروتیین پرچگال و کلسترول تام) 001 / P < 0 (و افزایش معن اداری در لیپوپروتیین ک مچگال) 001 / P < 0 (نسبت به گروه کنترل مشاهدهشد، اما تفاوت معن اداری در متغیرهای شاخص توده بدن) 098 / P= 0 (، کلسترول تام) 318 / P= 0 (و لیپوپروتیین ک مچگال) 634 /)P=0مشاهده نشد.

نتیجه گیری

باتوج هبه نتایج تحقیق حاضر م یتوان گفت که 6 هفته تمرینات آبی بدون اثر معنادار بر ترکیب بدنی موجب کاهش عواملآتروژنیک در زنان چاق م یشود.

زبان:
فارسی
صفحات:
638 تا 649
لینک کوتاه:
magiran.com/p2623575 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!