الرویه التداولیه للاستعاره الحجاجیه فی القرآن الکریم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
التداولیه منهج فی دراسه اللغه یهتم بالسیاق وبالاشخاص الذین یجری بینهم التواصل. هذه النظریه تدرس المعنی علی اساس ما یقصده المتکلم، وتری الاستعاره ذات قوه حجاجیه یستغلها المرسل بهدف إشراک المتلقی فی الخطاب فالتاثیر علیه وإقناعه، وکذلک تجعل الاستعاره وسیله لغویهتواصلیه، وتدرسها علی اساس قصد المتکلم فضلا عن الانتباه إلی السیاق وظروف الکلام. القرآن الکریم رساله تربویه تقصد التواصل مع متلقیها والتاثیر علیهم، وتستعمل الاستعارات الحجاجیه المتمیزه بقوه الإقناع والتسلیم؛ فلذلک اغتنمت هذه الدراسه فرصه لتدرس هذه الاستعارات من الرویه التداولیه والاتصالیه علی المنهج الوصفی -التحلیلی؛ حیث إن الدراسه اشارت إلی مفهوم التداولیه مختصرا، کما تطرقت إلی دور الاستعاره فی التدولیه، واثرها فی الاحتجاج، وما تتنج للمرسل إلیه من الإقناع عبر الانساق اللغویه والقراین المختلفه. ومن ثم تناولت الاستعارات الحجاجیه فی القرآن الکریم بالتحلیل التداولی عبر السلم الحجاجی، وتوصلت إلی نتایج اهمها: ان الله سبحانه تعالی یحاول ان یوثر علی مخاطبیه ویشجعهم نحو مطلوبه؛ لذلک یختار الاستعاره الحجاجیه التی لها قوه فی التاثیر مراعاه للسیاق وحال متلقیه. ومن هذا المنطلق، یعتمد احیانا علی الاستعارات المعروفه لدی الناس، ویجعل المفاهیم المجرده ماده محسوسه، وکذلک یمیل إلی الاستعارات التمثیلیه مع الجامع العقلی؛ لیدغدغ العاطفه، ویحکم العقل فی البیان والاحتجاج؛ حیث القناعه تعد حصیله الدلیل والبرهان، کما ان للمقاصد اهمیه بالغه فی الخطاب، وکل مرسل یختار آلیه مناسبه علی هذا الصعید، ویتناول الاسلوب الجمالی المناسب والاستدلال العقلی الذی یشبه سلما یبدا من الضعف إلی القوه.
زبان:
عربی
صفحات:
253 تا 268
لینک کوتاه:
magiran.com/p2623828 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!