تعامل ادبیات و توسعه فضای جغرافیایی (مطالعه موردی دوره محمود غزنوی، قرن پنجم هجری)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سیر مضامین ادبی در دوره های مختلف شعر فارسی نشان می دهد رابطه ادبیات و جامعه، رابطه ای اجتناب ناپذیر است؛ برای نمونه، بازتاب مسایل ژیوپلیتیکی متاثر از عصبیت های فردی و دینی برخاسته از ضرورت های سیاسی و حکومتی زمانه در جهت منافع خلفا و پادشاهان مستبد حاکم بر ایران بعد از اسلام نشان می دهد که شاعران درباری در مقام یکی از رسانه های مهم تبلیغی جامعه، در جهت تقویت منافع جریان های سیاسی و مذهبی حاکم، مضامین همسو با گفتمان های ابلاغ شده را ترویج کرده اند؛ از جمله این مضامین، تشویق پادشاهان به کشورگشایی و حمله به دیگر سرزمین ها به بهانه گسترش اسلام و جاودانگی نام پادشاهان در صفحات تاریخ بوده است که در نتیجه، فضای جغرافیایی و به تبع آن، انباشت سرمایه را برای حاکمان وقت به ارمغان می آورده است. با نظر به اهمیت موضوع از لحاظ سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی و تجلی آن در نحوه تفکر شاعران دوره غزنوی، بر آن شدیم تا این مسیله را از دیدگاه فرخی و عنصری و ناصرخسرو که اشعار درخور توجهی درباره موضوع گسترش ارضی برای حاکمان دوره خویش داشته اند، بررسی کنیم و در مقام نتیجه گیری نشان دهیم که براساس روح زمانه ایران عصر غزنوی، شاعران با دیدگاه های ایدیولوژیک و با توجه به هم راستا بودن مضامین گسترش ارضی و متملقانه ایشان با عملکرد و سیاست های توسعه ارضی سلطان، بر راهبرد سلطان برای رسیدن به اهدافش موثر واقع شده و چه بسا توانسته باشند گام های مهمی در جهت تفکر گسترش ارضی از حیث سیاسی و عقیدتی بردارند و با تشویق های متملقانه خود، پادشاه وقت را در کشور گشایی ها و توسعه ارضی از زوایای مختلف روحی و روانی یاریگر باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2624276 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!