بهینه سازی خشک کردن میوه پرتقال در خشک کن هوای گرم با پیش تیمار ترکیبی آبگیری اسمزی و امواج فراصوت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پرتقال یکی از مهم ترین گونه های مرکبات است که از نظر اقتصادی و صنعتی اهمیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش خشک کردن پرتقال با پیش تیمار ترکیبی محلول اسمزی و امواج فراصوت به منظور کاهش زمان خشک کردن و بهبود کیفیت محصول خشک شده است. در این تحقیق از خشک کن هوای گرم به منظور بررسی و بهینه سازی زمان خشک کردن، قابلیت جذب مجدد آب نمونه های خشک شده و شاخص چروکیدگی نمونه های خشک شده ورقه های برش خورده پرتقال می باشد. پیش تیماری نمونه ها در محلول اسمزی با میزان بریکس در سه سطح 15، 30 و 45 درجه و زمان فراصوت در سه سطح 10، 20 و 30 دقیقه در حمام فراصوت صورت گرفت. برای خشک کردن محصول پیش تیمار شده، سه سطح دمایی 70، 80 و 90 درجه سلسیوس و سه سطح سرعت هوای گرم 1، 5/1 و 2 متربرثانیه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت محلول اسمزی از 15 به 45 بریکس و زمان اعمال فراصوت از 10 به 30 دقیقه، زمان کلی فرآیند خشک کردن و همچنین شاخص چروکیدگی محصول کاهش یافت. جذب مجدد آب نمونه های خشک شده به متغیر های مستقل زمان اعمال فراصوت و غلظت محلول اسمزی وابسته بود (01/0 P <). غلظت محلول اسمزی با میزان بریکس 15 و اعمال امواج فراصوت در 30 دقیقه، میزان بازجذب آب را به بهترین حالت (8/9) افزایش داد. نتایج حاصل از بهینه سازی نشان داد که نقطه بهینه با بیشترین شاخص مطلوبیت (808/0) در تیمار مدت زمان اعمال امواج فراصوت 30 دقیقه، میزان بریکس 45 محلول اسمزی ، دمای هوای خشک کن 70 درجه سلسیوس و سرعت هوای خشک کن 07/1 متربرثانیه اتفاق افتاد.
زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2625033 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!