طراحی بسته جامع مراقبت معنوی در خودمراقبتی و معنای زندگی بیماران تحت همودیالیز: مطالعه ای ترکیبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
این مطالعه با هدف " طراحی، اجرا و ارزشیابی بسته جامع مراقبت معنوی در خودمراقبتی و معنای زندگی بیماران تحت همودیالیز" انجام شد.
روش کار
مطالعه ترکیبی-متوالی- اکتشافی حاضر در سال 1399 -1400 در جامعه بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. ابتدا با 18 بیمار تحت همودیالیز با نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های عمیق، نیمه ساختارمند انجام شده و سپس مبتنی براین مصاحبه ها نیازهای بیماران استخراج شد. در فاز کمی 60 بیمار دارای معیارهای ورود وارد مطالعه شدند. مداخله هر هفته به مدت 8 هفته، مداخله انجام شد.
نتایج
یافته های بخش کیفی شامل دو طبقه اصلی فنا شدن با زیر طبقات اضطراب مرگ، بدبینی به زندگی، درد معنوی و احساس رهاشدگی بود. دومین زیر طبقه تاب اوری با زیر طبقات حلقه وصال با ذات الهی، تاملی بر آفرینش، هدف آفرینی و هماهنگی روح بود. در بخش کمی نیز عملکرد خود مراقبتی با میانگین (00/19) 86/120) و معنای زندگی با میانگین ((45/10)06/40) پس از مداخله در بیماران تحت همودیالیز افزایش یافته بود.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد، با وجود اینکه افکار منفی و اضطراب مرگ و فنا شدن در بیماران همودیالیز وجود دارد، اما معنویت و اعتقادات معنوی می تواند، کمک موثری در پذیرش بیماری و تکیه گاه مناسبی جهت ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بیماران همودیالیز باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2625523 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!