نقش معنویت در محیط کار در اعتماد کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر عدالت سازمانی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش تعدیلگر عدالت سازمانی در رابطه بین معنویت در محیط کار و اعتماد کارکنان بوده است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شبکه بهداشت شهرستان کاشمر بوده است. مطابق با جدول مورگان 119 نفر به عنوان حداقل نمونه مورد نیاز به دست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد می باشد. جهت سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورمن، برای سنجش اعتماد سازمانی از پرسشنامه پاین و برای سنجش معنویت در محیط کار از پرسشنامه میلیمان و همکاران استفاده شده است. در مورد روایی پرسشنامه ها، روایی محتوایی و سازه مورد تایید واقع شد. در مورد پایایی پرسشنامه ها به محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی مرکب اقدام شد. مقادیر بدست آمده آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عدالت سازمانی 823/0، پرسشنامه اعتماد سازمانی 950/0 و پرسشنامه معنویت در محیط کار 905/0 می باشد و مقادیر بدست آمده پایایی مرکب برای پرسشنامه عدالت سازمانی 854/0، پرسشنامه اعتماد سازمانی 957/0 و پرسشنامه معنویت در محیط کار 913/0 می باشد که نشان از تایید پایایی پرسشنامه ها دارد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای SPSS و Smart- PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین معنویت در محیط کار و اعتماد کارکنان رابطه مستقیم و معناداری برقرار است و عدالت سازمانی رابطه بین معنویت در محیط کار و اعتماد کارکنان را تعدیل می نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2625528 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!