تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش میانجی رهبری توانمندسازی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش میانجی رهبری توانمندسازی در مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز می باشد. این پژوهش روش تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ زمان و منطق اجرا به ترتیب مقطعی و استقرایی است. همچنین تحقیقی توصیفی پیمایشی از شاخه میدانی است. جامعه آماری شامل کلیه ی مدیران مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز می باشد که برابر با 70 نفر است. از بین جامعه آماری تعداد 59 نفر را با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده میباشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. همچنین میزان روایی و پایایی متغیرها محاسبه شد که متغیرها و مولفه ای آنها از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار شدند. در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های تحلیل عاملی، معادلات ساختاری و سوبل با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss 22 و Smart Pls انجام شده است. نتایج نشان می دهد، مدیریت منابع انسانی بر رهبری توانمندسازی در مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز، رهبری توانمندسازی بر عملکرد نوآوری در مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش میانجی رهبری توانمندسازی در مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز، تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نوآوری در مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز، تاثیر معناداری ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2628249 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!