ارائه مدل مفهومی اکوسیستم نوآوری نیرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم و فراترکیب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه «نوآوری» به یک مفهوم کلیدی در توسعه کشورها تبدیل شده است و اکوسیستم نوآوری یک مفهوم نوظهور و محبوب در دانشگاه و محافل صنعتی است که امکان کار جمعی برای فعال کردن جریان دانش، پشتیبانی از توسعه فناوری و ایجاد نوآوری را فراهم می کند. تاکنون پژوهشی در خصوص ایجاد مدل مفهومی جامع در خصوص اکوسیستم نوآوری نیرو (صنعت آب و برق) انجام نشده است. بدینمنظور پژوهش حاضر با بررسی نظام مند پژوهش های گذشته از رویکرد فراترکیب  جهت تحلیل و ترکیب بازیگران موثر در اکوسیستم نوآوری و ارایه مدل مفهومی جامع، استفاده نموده است. سپس با استفاده از نظر خبرگان عرصه نوآوری نیرو که به روش هدفمند انتخاب شده اند، ارتباطات و کارکردهای عامل ها، شاخص عملکردی هریک و ارتباط آنها با شاخص کلیدی عملکرد اکوسیستم تدوین، اعتبارسنجی و نهایی سازی شد و مبتنی برآن با استفاده از روش پویایی سیستم ، یک مدل جهت بیان نحوه بکارگیری عملیاتی مفاهیم بیان شده ارایه گردیده است. سپس در قالب سه سناریو مختلف، تغییرات شاخص کلیدی عملکرد کل اکوسیستم مورد بررسی قرار گرفته و متناسب آن، پیشنهادهای راهبردی ارایه گردیده است. نوآوری این مدل در جامع بودن آن است که به مدیران صنعت آب و برق کمک می کند تا قبل از تصمیم گیری، اثرات سیاستهای خود را مبتنی بر مدل ارایه شده، مورد تحلیل و پایش قرار دهند و جهت راهبری موثر هر عامل، برنامه ریزی راهبردی انجام دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
148 تا 193
لینک کوتاه:
magiran.com/p2628326 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!