تاثیرگذاری بازاریابی شبکه های اجتماعی بر مشارکت مشتری در خلق ارزش در صنعت کفش و چرم (مطالعه موردی: شرکت نوین چرم)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در دنیای رقابتی کسب وکار امروز، صنایع و سازمان های گوناگون برای ارتقای ارتباط خود با مشتریان، از استراتژی های گوناگون مدیریت ارتباط با مشتری، بهره می گیرند. اما امروزه روش های سنتی ارتباط با مشتری جوابگوی مدیریت این ارتباط بین مشتری و سازمان ها نیست. این پژوهش به بررسی تاثیرگذاری بازاریابی شبکه های اجتماعی بر مشارکت مشتری در خلق ارزش در صنعت کفش و چرم پرداخته است. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان صفحه اینستاگرام شرکت نوین چرم است که تعداد آن ها نامحدود است وطبق جدول مورگان حجم نمونه برابر با 384 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های استاندارد بود و که داده های جمع اوری شده بوسیله روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS3 تجریه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بازاریابی رسانه های اجتماعی بر مشارکت مشتری با برند، تاثیر معناداری دارد؛ مشارکت مشتری تاثیر معناداری بر خلق ارزش داشت؛ تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر خلق ارزش، مثبت و معنادار بود؛ و سرانجام نقش میانجی مشارکت مشتری با برند در رابطه بین بازاریابی رسانه های اجتماعی و خلق ارزش، معنادار بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2628781 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!