کمی سازی ساختار جنگل های خالص راش با استفاده از شاخص های مکانی ساختار جنگل (پژوهش موردی: جنگل های هیرکانی استان مازندران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ساختار جنگل یک عنصر کلیدی برای ارزیابی عملکردها و خدمات اکولوژیکی در اکوسیستم های جنگلی است که می توان با استفاده از شاخص های ساختاری آن را توصیف و به صورت کمی بیان کرد. این پژوهش با هدف کمی سازی ساختار جنگل های خالص راش با استفاده از شاخص های مکانی ساختار در جنگل های هیرکانی استان مازندران انجام شد. برای این منظور 90 قطعه نمونه 10 آری دایمی در سه جنگل خالص راش به روش منظم- تصادفی و براساس شبکه ای به ابعاد 200×150 متر (در هر جنگل 30 قطعه نمونه) پیاده و متغیرهای قطربرابرسینه، ارتفاع کل، نوع گونه و مختصات مکانی کلیه درختان قطورتر از 5/7 سانتی متر در قطعات نمونه اندازه گیری و ثبت شدند. سپس مشخصات ساختاری این جنگل ها با استفاده از آماره او- رینگ و شاخص های تمایز قطری و ارتفاعی، چیرگی قطری و ارتفاعی و آمیختگی مینگلینگ کمی شدند. نتایج نشان داد که الگوی پراکنش درختان در جنگل های خالص راش اغلب تصادفی، تمایز قطری و ارتفاعی در آن ها در حد متوسط، آمیختگی گونه ای کم، ارتفاع غالب در آن ها حدود 5/33 متر، دو اشکوبه و درختان از نظر شاخص های چیرگی بیشتر حالت چیره نما داشته و میانگین فاصله بین پایه های آن ها کمتر از سه متر است. کمی سازی ساختار جنگل می تواند در مدیریت، برنامه ریزی و دخالت های پرورشی در جنگل کاربرد داشته باشد. همچنین می توان با به کارگیری شاخص های کمی ساختار جنگل در قطعات نمونه دایمی و بررسی تغییرات آن ها در طول زمان آن ها را به صورت درازمدت پایش و با هم مقایسه کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
221 تا 235
لینک کوتاه:
magiran.com/p2629497 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!