تاثیر تلقیح با دو گونه مایکوریزا بر جزءبندی و میزان جذب کادمیم در شبدر ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

مایکوریزا علاوه بر بهبود رشد ریشه و افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان بر میزان فراهمی و اشکال مختلف فلزات سنگین در خاک تاثیرگذار می باشند. در این مطالعه به بررسی تاثیر دو گونه مایکوریزا بر جزءبندی عنصر کادمیم و هم چنین جذب این عنصر توسط گیاه شبدر ایرانی پرداخته شد.

روش پژوهش:

 این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل با سه تکرار با سه سطح مایکوریزا و دو سطح کادمیم در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1398 اجرا شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که کادمیم باعث افزایش 7/8 و کاهش 5/31 درصدی مقدار کلونیزاسیون دو گونه فانلی فورمیس موسه آ و رایزوفاگوس اینترارایسز شد. کادمیم باعث کاهش 7/28 درصدی وزن خشک اندام هوایی شد. حضور فانلی فورمیس موسه آ باعث کاهش معنی دار (05/0≤p) و 1/55 درصدی غلظت کادمیم در اندام هوایی گیاه شبدر و افزایش 23/1 برابری غلظت این فلز در ریشه گیاه شد. شکل کربناتی کادمیم دارای بیش ترین مقدار این فلز در خاک شاهد (08/1 میلی گرم بر کیلوگرم) و آلوده (19/4 میلی گرم بر کیلوگرم) بود. مایکوریزایی شدن گیاه در خاک شاهد تاثیر معنی دار (05/0≤p) بر غلظت اشکال مختلف کادمیم نداشت.

نتیجه گیری

با توجه به افزایش 70 (فانلی فورمیس موسه آ) و 63 (رایزوفاگوس اینترارایسز) درصدی وزن خشک گیاه در خاک آلوده و در حضور مایکوریزا، و هم چنین قیمت پایین مایه تلقیح این قارچ ها (کیلویی 80000 ریال در زمان خرید)، استفاده از این میکروارگانیسم می تواند یک راه کار مناسب جهت کاربرد در خاک های آلوده به فلزات سنگین در شرایط گلخانه ای باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
603 تا 617
لینک کوتاه:
magiran.com/p2629900 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!