الگوی مناسب حرفه آموزی دانش آموزان با نیازهای ویژه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این پژوهش ارایه، الگوی مناسب حرفه آموزی دانش آموزان با نیازهای ویژه است. روش این پژوهش ازنظر اهداف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و دبیران شاغل در آموزش و پرورش استثنایی استان مرکزی به تعداد (85 نفر) است؛ که 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع آمیخته بود که در ابتدا با مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد رده بالا، به جمع آوری داده های اطلاعاتی درباره مولفه ها و شاخص های حرفه آموزی دانش آموزان با نیازهای ویژه شده اقدام گردید. پس از مشخص شدن مولفه ها و شاخص ها، پرسشنامه باز پاسخ، جهت جمع آوری و تحلیل این مولفه ها از دبیران شاغل در مدارس حرفه آموزی کل استان به شیوه مصاحبه نیمه مدون، تدوین و اجرا شد. پس از تحلیل مصاحبه ها، گویه ها جهت تهیه یک پرسشنامه 36 سوالی با 5 مولفه به دست آمده. از تحلیل داده های مصاحبه ها در قالب پرسشنامه 5 گزینه ای طرح لیکرت به دست آمد. پایایی پرسش نامه 0.869 بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از درصد فراوانی نسبی، میانگین و نما و میانه استفاده شد. نتایج پایانی بیانگر آن است که در بحث حرفه آموزی دانش آموزان با نیازهای ویژه، کلیه شاخص ها نیاز به بازنگری دارد. همچنین انطیاق مولفه بهزیستی دانش آموزان با نیازهای ویژه نیز از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2630541 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!