تاثیر آستانه ‏ای فین ‏تک بر توسعه مالی در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
طی دهه ‏های اخیر، پیشرفت فناوری به توسعه قابل توجه فین ‏تک در کشور منجر شده است. از آنجا که فین ‏تک سیستم مالی را تحت تاثیر قرار می‏ دهد، بررسی تاثیر فین‏ تک بر توسعه مالی از اهمیت ویژه ‏ای برخوردار است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فین‏ تک بر توسعه مالی در ایران است. برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین متغیرها، از رویکرد رگرسیون آستانه ‏ای و داده‏ های فصلی دوره زمانی 1400-1392 استفاده شد. یافته ها نشان می ‏دهند که فین ‏تک، قبل و بعد از سطح آستانه، تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی دارد. اما، پس از عبور فین ‏تک از سطح آستانه، میزان اثرگذاری فین ‏تک بر توسعه مالی افزایش می‏ یابد. فین‏ تک، از طریق به کارگیری فناوری‏ هایی مانند هوش مصنوعی به کاهش هزینه مالی، افزایش شفافیت اطلاعات و دسترسی کارا به خدمات مالی می‏ انجامد. کاهش هزینه مالی و افزایش شفافیت اطلاعات، با افزایش مشارکت در بازارهای مالی، کارایی بخش مالی را افزایش می‏ دهد. همچنین، افزایش بیشتر فین ‏تک، با افزایش رقابت در بازارهای مالی، سبب ارتقای نوآوری در ارایه محصولات و خدمات مالی، تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی بخش مالی می‏ شود که افزایش بیشتر توسعه مالی را به دنبال دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2630618 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!