واکاوی مولفه های موثر بر سلامت اجتماعی در سبک زندگی قرآنی از دیدگاه مقام معظم رهبری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

سلامت اجتماعی ازجمله مفاهیم نوظهوری است که در عرصه نظری و سیاست گذاری مورد توجه اندیشمندان بوده است. سلامت اجتماعی به مفهوم سرمایه اجتماعی شهروندان و نهادهای یک جامعه اشاره دارد. به عبارت دیگر هرچه انگیزه های ارتباطی فرد بالاتر و تعداد خطوط پیوندی فرد و جامعه بیشتر باشد، سلامت اجتماعی آن فرد و جامعه بهتر ارزیابی می شود. لذا این پژوهش با هدف واکاوی مولفه های موثر بر سلامت اجتماعی در سبک زندگی قرآنی از دیدگاه مقام معظم رهبری انجام شده است.

مواد و روش ها

در این پژوهش با گردآوری کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی، مولفه های موثر بر سلامت اجتماعی در سبک زندگی قرآنی در اندیشه های مقام معظم رهبری بررسی شده است.

یافته ها

بر اساس یافته های پژوهش، مولفه های موثر بر سلامت اجتماعی در سبک زندگی قرآنی از منظر رهبری، دو بخش مستقیم و غیرمستقیم را شامل می شود. در مولفه های موثر بر سلامت اجتماعی در سبک زندگی قرآنی از منظر مقام معظم رهبری، هفت مولفه کلیدی به دست آمده که عبارت است از: سلامت روان، سلامت اخلاقی، سلامت جسمی، سلامت فکری، سلامت معنوی، سلامت اعتقادی و سلامت دینی.

نتیجه گیری

با الهام گرفتن از این بیانات و سرلوحه ی کار قرار دادن آن ها می توان سبک زندگی متعالی و جامعه ای سالم تر را امید داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2630839 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!