تاثیر خودرهبری بر عملکرد نوآورانه شغلی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ نقش میانجی گری توسعه حرفه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

با توجه به پیشرفت و گسترش روزافزون علم پزشکی، نوآوری و ارتقای آموزش پزشکی جامعه نگر بر کیفیت خدمات پزشکی تاثیر بسزایی دارد. وجود خلاقیت و نوآوری در هر حیطه از آموزش پزشکی در بین اعضای هیات علمی و عملکرد نوآورانه آن ها می تواند بستر مناسبی را جهت ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی فراهم نماید. در این میان مهارت خودرهبری و توسعه حرفه ای نقش سازنده ای در ارتقای دانش و مهارت های اعضای هیات علمی برای دستیابی به این اهداف بازی می کنند. این تحقیق با هدف «تعیین روابط خودرهبری با عملکرد نوآورانه شغلی با میانجی گری توسعه حرفه ای در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز» انجام شد.

روش کار

مطالعه حاضر با بهره گیری از رویکرد کمی و مشاهده ای انجام شد. روش تحقیق توصیفی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 1400-1401 که با توجه به منابع آماری تعداد 793 نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 260 نفر تعیین شد. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه استاندارد نوآوری شغلی اتلای واکیف (Atalay & Akif) (1982)، پرسشنامه توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی داورپناه (1397) و پرسشنامه خودرهبری رحیمی و همکاران (1392) بود. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش، بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه و همچنین محاسبه ضرایب همبستگی بین آن ها از نرم افزار SPSS 23 استفاده گردید و نرم افزار مورد استفاده برای محاسبه «الگوسازی معادله ساختاری» نرم افزار Amos Ver. 23 بود.

یافته ها

  در این تحقیق طبق جدول ماتریس همبستگی بین توسعه حرفه ای و خودرهبری و عملکرد نوآورانه همبستگی مستقیم و معنی داری وجود داشت. با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی و شاخص های ارزیابی، الگوهای اندازه گیری از برازش قابل قبولی برخوردار بودند. آلفای کرونباخ 82/ 0 بود. با توجه به مدل ضرایب استاندارد مدل پژوهش و جدول برآورد ضرایب اثرات مستقیم نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد ضریب تاثیر خودرهبری بر نوآوری شغلی 37/ 0؛ ضریب تاثیر خودرهبری بر توسعه حرفه ای 38/ 0 و ضریب تاثیر توسعه حرفه ای بر نوآوری شغلی 31/ 0 بود.

نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد خودرهبری و توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی در عملکرد نوآورانه شغلی آنها تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین خودرهبری در توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی نقش معنی داری دارد و نقش میانجی توسعه حرفه ای در رابطه بین خودرهبری و عملکرد نوآورانه شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تایید شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
314 تا 331
لینک کوتاه:
magiran.com/p2631275 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!