اثر شوک های حجم نقدینگی و محیط های تورمی بر بقای نظام های ارزی کشورهای با نظام پولی لنگر ارزی و هدف گذاری تورمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف اصلی این پژوهش برآورد شوک های حجم نقدینگی و تاثیر آن به همراه سایر متغیرهای تاثیرگذار بر بقای نظام های ارزی در 9 کشور با نظام پولی لنگر ارزی و 20 کشور با نظام پولی هدف گذاری تورمی طی سال های 2020-1999 است. برای نیل به این هدف ابتدا به روش پسماند، شوک های حجم نقدینگی برآورد و در ادامه به روش چرخشی مارکوف محیط های تورمی آرام و شدید در نرم افزار آکس- متریکس نسخه 7 تخمین زده شد. درنهایت به روش شبه پارامتریک با توزیع ویبول بقا و ماندگاری نظام های ارزی توسط نرم افزار استاتا نسخه 17 مورد تخمین قرار گرفت. نتایج برآورد الگوی نهایی نشان داد که شوک های مثبت و منفی به ترتیب تاثیر منفی و مثبت و معنی دار بر ماندگاری یا بقای نظام های ارزی در هر دو گروه از کشورها داشته و متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصاد و هزینه نهایی تولید به ترتیب تاثیرهای مثبت، مثبت و منفی بر بقای نظام های ارزی در گروه کشورهای مورد بررسی داشته اند. متغیر محیط های تورمی تاثیر منفی و معنی دار بر بقا و ماندگاری نظام های ارزی در هر دو گروه از کشورها داشته اما تاثیر متغیر بی ثباتی نرخ موثر اسمی ارز بر بقای نظام لنگرگاه ارزی معنی دار نبوده و دلیل عدم معنی داری هم به ترتیبات ارزی اتخاذشده نظام ارزی تثبیت شده با دامنه نوسان 2 درصد و محدود بوده که امکان تشدید بی ثباتی را کاهش می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2631556 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!