تاثیر آستانه ای مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب با شدت انرژی مختلف

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مصرف انرژی های آلاینده در تقابل با رفاه اقتصادی؛ سیاست گذار را بر سر دوراهی- دستیابی به رفاه اقتصادی به عنوان هدف نهایی اقتصاد یا افزایش مصرف انرژی برای رشد اقتصادی- قرار می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر، آزمون این دوگانگی و مشخصا وجود رابطه U وارون میان رفاه اقتصادی و مصرف انرژی با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته ممکن برای داده های تابلویی 117 کشور (77 کشور با شدت انرژی پایین و 40 کشور با شدت انرژی بالا) طی دوره زمانی 2019-2007 است. یافته های مطالعه حاضر نشانگر وجود رابطه U وارون میان مصرف انرژی و رفاه اقتصادی و تایید فرضیه منحنی کوزنتس است. نکته قابل توجه در یافته های این مطالعه، پویایی الگوی عمومی رفاه با تغییر مصرف انرژی است به گونه ای که برای کشورهای با شدت انرژی پایین و همچنین با انرژی تجدیدپذیر، حد آستانه رفاه با سرعت بیشتر حاصل می شود و بعد از آن، رفاه با سرعت کمتر نسبت به روند صعودی منحنی کاهش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد کشورها می توانند با سیاست های سازگار و بهینه، مسیر را اصلاح کرده و رسیدن به مرحله کاهش رفاه را به تاخیر اندازند.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2631557 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!