رتبه بندی 31 استان ایران بر اساس رشد زیرساخت ها با استفاده از روش آنتروپی شانون و تاپسیس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها ایجاد شرایط لازم برای افزایش سطح رشد اقتصادی است. ازجمله شرایط لازم برای این امر، سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی وزن شاخص ها و رتبه بندی 31 استان ایران بر اساس رشد زیرساخت ها است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش ما 31 استان ایران و بازه زمانی مورد بررسی ما 10 سال از سال 1390 تا سال 1399 است. در این پژوهش به بررسی رشد زیر ساخت های مورد بررسی (حمل ونقل، بهداشت و درمان ، ارتباطات و مخابرات و آب و فاضلاب) در جامعه آماری (31 استان ایران) و افق زمانی (10 ساله از سال 1390 تا سال 1399) و پس از آن رتبه بندی جامعه آماری (31 استان ایران) از بیشترین رشد زیرساخت به کمترین رشد زیرساخت با استفاده از روش آنتروپی شانون و تاپسیس پرداخته شده است. نتایج نشان داد که در طی بازه زمانی 10 ساله مورد بررسی میانگین نرخ رشد زیرساخت ها الگو منظم افزایشی و یا کاهشی نداشته و در بعضی سال ها زیرساخت ها دارای رشد بوده اند و در سال های دیگر رشدی وجود نداشته یا رشد خیلی جزیی بوده است و با توجه به محاسبه میانگین هندسی نرخ رشد کل زیرساخت های موردبررسی در بازه زمانی 10ساله 81/14 درصد بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
223 تا 271
لینک کوتاه:
magiran.com/p2631561 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!