تعیین کارآمدی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش بهزیستی روان شناختی، امید به زندگی و انعطاف پذیری روان شناختی افراد مبتلا به نشانگان نقص ایمنی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

انجام پژوهش هایی که مداخلات اثربخش بر بهبود وضعیت بیماران مبتلا به ایدز را بررسی کند، ازجمله ضروریات تحقیقات امروزی است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین کارآمدی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود بهزیستی روان شناختی و امید به زندگی و انعطاف پذیری روان شناختی افراد مبتلا به نشانگان نقص ایمنی صورت گرفت.

روش بررسی

روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه گواه و دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری را زنان و مردان مبتلا به نشانگان نقص سیستم ایمنی تشکیل دادند که در سال 1398 در سازمان انتقال خون شهر تهران پرونده فعال داشتند و دارای شرایط ورود به مطالعه بودند. از میان این افراد، 34 نفر به روش هدفمند و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گواه قرار گرفتند. در روند انجام پژوهش، دو نفر از گروه مداخله و دو نفر از گروه گواه حذف شدند. شرکت کنندگان با مقیاس بهزیستی روان شناختی (ریف و کیز، 1995) و مقیاس امید به زندگی (اشنایدر و همکاران، 1991) و نسخه دوم پرسش نامه پذیرش و عمل (بوند و همکاران، 2011) ارزیابی شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر) در نرم افزار SPSS نسخه 20 در سطح معناداری 0٫05 صورت گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد، بین نمره های سه مرحله زمانی در دو گروه در متغیرهای امید به زندگی و انعطاف پذیری روان شناختی و بهزیستی روان شناختی تفاوت معناداری وجود داشت (0٫001>p). در متغیرهای مذکور بین سه مرحله زمانی تفاوت معناداری مشاهده شد (0٫001>p). همچنین بررسی کلی تفاوت دو گروه نشان دهنده معناداربودن تفاوت بین گروه ها در متغیرهای بهزیستی روان شناختی (0٫001>p) و امید به زندگی (0٫001>p) و انعطاف پذیری روان شناختی (0٫029=p) بود.

نتیجه گیری

براساس نتایج پژوهش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود بهزیستی روان شناختی و امید به زندگی و انعطاف پذیری روان شناختی در افراد مبتلا به نشانگان نقص ایمنی می شود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2631571 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!