بررسی اثر محلول پاشی نیتروپروسایدسدیم (SNP) و براسینواستروئید (BNs) بر صفات رویشی ریشه و اندام هوای گیاه دارویی رزماری (.Rosmarinus officinalis L) در شرایط تنش شوری

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر محلول پاشی نیتروپروسایدسدیم (SNP) و براسینواسترویید بر صفات رویشی ، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی رزماری (.Rosmarinus officinalis L) در شرایط تنش شوری ، آزمایشی در سال  96-1395 بر اساس یک آزمایش گلخانه ای در منطقه شهر ری به مدت یک سال انجام شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید که در آن تنش شوری از منبع نمک طعام (Nacl) در سه سطح (0 ، 40 و80 میلی مولار) ، محلول پاشی نیتروپروسایدسدیم در سه سطح (0 ، 75 و 150میکرومولار) و براسینواسترویید در دو سطح (0 و 1/5 میکرومولار) در نظر گرفته شد . نتایج تجزیه واریانس نشان داد ، اثرات ساده تنش شوری ، کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر تمامی مورد بررسی معنی دار بود و از بین این صفات طول ریشه ، تعداد برگ و وزن خشک ریشه تحت تاثیر اثر متقابل سه گانه تنش شوری ، کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک قرار گرفت . نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که در شرایط اعمال تنش شوری با کلرید سدیم 95 میلی مولار ، کمترین میزان ارتفاع بوته (41/93 سانتی متر) ، طول ریشه (9/79 سانتی متر) ، تعداد برگ (4/62) ، سطح برگ تک بوته (140/73) ، وزن تر اندام هوایی (12/93 گرم) ، وزن خشک اندام هوایی (2/46 گرم) و وزن خشک ریشه (1/42 گرم) مشاهده گردید . یافته های مقایسه میانگین اثرات متقابل 2 گانه تایید نمود که بیشترین میزان وزن خشک اندام هوایی (11/8867 گرم) ، وزن خشک ریشه (3/7811 گرم) و سطح برگ (675/63 سانتی متر مربع) در شرایط محلول پاشی 150 میکرومولار نیتروپروساید سدیم و 1/5 میکرومولار براسینواسترویید حاصل گردید . بنابراین می توان اظهار داشت ، مصرف نیتروپروساید سدیم و براسینواسترویید از طریق بروز اثرات ضد تنشی موجب ارتقای تمامی صفات مورفولوژیکی مورد آزمون در  گیاه دارویی رزماری گردیدند .

زبان:
فارسی
صفحات:
373 تا 400
لینک کوتاه:
magiran.com/p2632255 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!