تاثیر میزان مصرف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم دیم (.Triticum aestivum L) در منطقه قزوین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر میزان بذر بر عملکرد ارقام گندم دیم آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه ای خصوصی در روستای حصار ولیعصر (ع) شهرستان آوج در سال زراعی 1402-1401 اجرا شد . عامل های آزمایش شامل میزان مصرف بذر در 3 سطح 90 ، 120 و 150 کیلوگرم در هکتار و رقم در 3 سطح آذر-2، هشترود و صدرا بودند . برای بررسی صفات زراعی همزمان با برداشت محصول ، تعداد هشت بوته از هر کرت به صورت تصادفی انتخاب شدند ، انتخاب نمونه ها به گونه ای انجام شد که معرف واقعی کرت های مورد نظر باشند . نتایج بررسی نشان داد که میزان مصرف بذر بر صفات ، تعداد سنبله در بوته ، تعداد دانه در سنبله اصلی ، تعداد دانه در سنبله فرعی ، تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه گندم تاثیر معنی داری داشت . نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده نشان داد ، بالاترین عملکرد دانه و شاخص برداشت مربوط به رقم آذر 2 و بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به رقم آذر2 و رقم هشت رود بود . در تیمارهای میزان مصرف بذر بالاترین عملکرد بیولوژیک مربوط به میزان مصرف 150کیلوگرم بذر در هکتار بود و بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت مربوط به میزان مصرف بذر 120 کیلوگرم در هکتار بود . مقایسه میانگین اثر متقابل میزان بذر و رقم  تایید نمود که میزان 120 کیلوگرم در هکتار مصرف بذر در رقم آذر-2 با 1226 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را نسبت به کاربرد 90 کیلوگرم در هکتار در رقم صدرا با 839/3 کیلوگرم در هکتار به عنوان کمترین عملکرد دانه داشته داشت و افزایش عملکرد 31/56 درصدی را  ایجاد نمود . در کلیه صفات مورد ارزیابی رقم آذر2 نسبت به سایر ارقام برتری نشان داد .

زبان:
فارسی
صفحات:
461 تا 480
لینک کوتاه:
magiran.com/p2632258 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!