تاثیر سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر میزان فعالیت های آنزیم های آنتی اکسیدانی، قندهای محلول و پرولین در گیاه دارویی آرتیشو (.Cynara Scolymus L) تحت تنش شوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ، قندهای محلول و پرولین در گیاه دارویی آرتیشو  در سطوح مختلف تنش شوری تحقیقی در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل سه فاکتوره در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید که عامل اول تنش شوری در چهار سطح  0, 25, 60, 95 میلی مولار، عامل دوم در دو سطح عدم مصرف و مصرف 0/7 میلی مولار سالیسیلیک اسید و عامل سوم عدم مصرف و مصرف 100 میکرو مولار جاسمونیک اسید در نظر گرفته شد . نتایج تحقیق نشان داد که هر سه اثر اصلی تنش شوری ، کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر میزان فعالیت آنزیم های مورد بررسی ، قندهای محلول و پرولین در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود به گونه ای که بر اثر اعمال تنش شوری میزان فعالیت آنزیم ها افزیش معنی داری نشان داد و بالاترین میزان فعالیت از تیمار اعمال تنش شوری با 95 میلی مولار کلرید سدیم و کمترین میزان مربوط به تیمار عدم اعمال تنش شوری بود . همچنین در شرایط کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک میزان فعالیت آنزیم ها ، محتوی قندهای محلول و پرولین افزایش یافت و از این طریق منجر به افزایش مقاومت گیاه دارویی آرتیشو به تنش شوری گردید .

زبان:
فارسی
صفحات:
481 تا 510
لینک کوتاه:
magiran.com/p2632259 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!