روند تاریخی تغییرات منابع مختلف نیروی کار در بهره وری از اراضی کشاورزی اکوسیستم های تولید گندم ایران (1400-1300 خورشیدی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سامانه های کشاورزی سنتی و کشاورزی رایج تفاوت های عمده ای با یکدیگر دارند . از جمله این تفاوت ها می توان به تعداد و منابع مختلف نهاده های خارجی مورد استفاده برای دستیابی به تولید نهایی اشاره داشت. یکی از این نهاده ها ، موضوع نیروی کار در سامانه های کشاورزی ایران به ویژه تولیدگندم است . نیروی کار در این نظام ها از منبع از نیروی کار انسان ، نیروی کار دام و نیروی مکانیزاسیون تامین می گردد . پژوهش حاضر به منظور تشریح منابع مورد استفاده در کار فیزیکی رخ داده در بوم نظام های تولید گندم در ایران و تغییرات سطح زیر کشت آن در طی یک صد سال تدوین شده است. برای این منظور از روش سنجش میزان انرژی نهاده به میزان انرژی ستانده استفاده گردید . داده های مورد نیاز از منابع مختلفی از قیبل از مرکز آمار ایران ، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی ، پایگاه آماری فایو و منابع تاریخی گردآوری شد . داده ها با استفاده از ضرایب تبدیل به صورت ژول در آمدند و در نهایت با استفاده از نرم افزار مایکروسافت اکسل 2007 و نرم افزار Minitab® 17.1.0 این سری های زمانی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . نتایج پژوهش حاکی از افزایش سطح زیرکشت گندم از میانگین 1/5 میلیون هکتار در ابتدای دوره مورد مطالعه به مقدار میانگین 6/5 میلیون هکتار هستند. در طی این بازه زمانی یک صدساله میزان بازده نهایی سامانه های تولید گندم به مقدار نهاده کاری که به عنوان نهاده خارجی به سامانه وارد شده است در حدود 37 درصد کاهش یافته است . از این رو لازم است تا در طراحی منابع تامین کننده نیروی کار برای سامانه های تولیدگندم بازبینی و بازنگری صورت بگیرد .

زبان:
فارسی
صفحات:
511 تا 534
لینک کوتاه:
magiran.com/p2632260 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!