ارتباط بین رفتارهای مراقبتی پرستار و پاسخ های نوزاد نارس حین حمام کردن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

حمام کردن نوزادان نارس بطور بالقوه می تواند منجر به اختلال در پاسخ های رفتاری نوزادان شود. با توجه به شیوع تولد نوزادان نارس در ایران، هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین رفتارهای مراقبتی پرستار و پاسخ های نوزاد نارس حین حمام کردن بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه که در سال 2018  در بخش NICU بیمارستان روحانی بابل انجام شد، تعداد60 نوزاد توسط 7 پرستار حمام شدند. رفتارهای مراقبتی پرستار و پاسخ های رفتاری نوزاد  از طریق نوار ویدیویی ضبط گردید. طبق چک لیستی که از قبل آماده شده بود، رفتارهای مراقبتی پرستار و پاسخ های رفتاری نوزاد به مدت هر 10 ثانیه از نظر وقوع، مشاهده و ثبت گردید. جهت آنالیز داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره استفاده شد. 0/05 <p معنی دار تلقی گردید.

یافته ها

میانگین سن داخل رحمی نوزادان (1/77 ±31/72) هفته و میانگین سنی پرستاران (1/75± 29/62) سال بود. در این مطالعه، صحبت کردن پرستار با دیگران حین حمام کردن نوزاد، ارتباط مستقیمی با چنگ زدن و باز کردن انگشت، مشت کردن (0/049=p) و بستن چشم ها در نوزادان داشته است (0/020=p). لمس کردن نوزاد به آرامی توسط پرستار با شکلک در آوردن نوزاد ارتباط مسقیم (0/025=p) داشته است. بین گرفتن تند و خشن نوزاد با پرش ناگهانی، لرزش و انقباض عضله (0/004=p)  و بستن چشم ها ارتباط مستقیم (0/037=p) وجود داشت.

نتیجه گیری

رفتارهای مراقبتی پرستاران با رفتارهای استرسی نوزادان حین حمام دادن در ارتباط می باشد بطوری که می توان با ارایه مراقبت با کیفیت، بروز رفتارهای استرسی نوزاد را بطور معنی داری کاهش داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
66 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2632595 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!